FPUH CHATECH

DOBR DE

V癃ame V嫳 na internetovej str嫕ke firmy CHATECH. Nech sa p摜i, obozn嫥te sa s naou ponukou.

Mostov p璱y

V naej ponuke n奫dete vo駐e stojace mostov p璱y alebo v klasickom preveden (montovan na pevno). Modulov stavba naich strojov umo璷je presne prisp盭obi verziu vybavenia individu嫮nym potreb嫥 z嫜azn璭ov. Ponuku dostupnch zariaden otv嫫a verzia Boston Plus, pre ktor je charakteristick sol獮nou kontrukciou. Pre n嫫o鋝ej獳h klientov je ur鋀n verzia Atlanta Plus alebo Dallas Plus s roz甏enou automatikou a ovl墂an璥.
Podrobnosti

Stranov brsky

V kr嫢kom 醀se bude naa ponuka doplnen o stranov brsky. V s醀snosti sa zariadenie testuje. Pre brsky bud charakterizova rieenia, ktor doteraz nie s v tejto cenovej kateg鏎ii dostupn. Mnostvo a druh n嫳trojov vyber oper嫢or. Strojn zariadenie je vybaven pneumatickm mechanizmom, ktor udriava st嫮u silu pr癃laku zariadenia pri opracov嫛anom materi嫮y bez oh靠du na polohu hlavice. Pl嫕ovan cena bude v pomere k vbave a monostiam zariadenia ve駝i vhodn...

Motory a vreten

Ponkame V嫥 motory a vreten pre kamen嫫ske stroje:
- trojf嫙ov asynchr鏮ne motory ur鋀n pre mostov p璱y vrobky talianskych firiem Saccardo a VEM. Ve餒 rozsah vkonu a rchlost ot摜ok.
- hlavy (vreten) ur鋀n pre stranov brsky vrobky talianskych firiem Saccardo a VEM. tandardne dod嫛an integrovan pneumatick pohony.

Hydraulick stoly

Paleta naej ponuky bola roz甏en o pracovn stoly na obr墎anie pre kamen嫫ske stroje, vybaven skl嫚ac璥/zdv璫ac璥 syst幦om. Ako pohon sli hydraulick syst幦 z komponentov firmy Argo Hytos. Skl嫚anie stola do zvislej polohy vrazne zrch骷je naloenie platne, 鴈m sa nakladanie st嫛a bezpe鋝ejie pre obsluhu aj samotn materi嫮. Okrem toho mu by ponkan zariadenia vyhotoven ako oto鋝 stoly s rozstupom dorazov 15 stup犦v. mechanizmus drkovania me by pod靠 priania z嫜azn璭a v manu嫮nom (mechanickom) alebo pneumatickom vyhotoven.

Priemyseln automatiz塶ia

Zaober嫥e sa projektovan璥 a implementovan璥 regula鋝ch a ovl墂ac獳h syst幦ov vo vetkch typoch zariaden a vrobnch liniek. 犋ohy spojen s automatiz塶iou realizujeme komplexne od vypracovania koncepcie riadenia po spustenie a podporu vroby. Projektujeme elektrointal塶ie, tvor璥e programov vybavenie pre PLC ovl墂anie, ovl墂acie panely pre oper嫢orov, vyr墎ame prefabrik嫢y ovl墂ac獳h skriniek, pulty pre oper嫢orov. V naich projektoch uplat璷jeme modern postupy, ktor V嫥 zaru鋱a dobr funkcionalitu v dostupnej cene.
Podrobnosti

 
Copyright@ chatech 2010